Documentos

Programa Eleccions Autonòmiques Catalunya 2021

(click aquí para ver en castellano)

DECÀLEG

 1. Neutralitat ideològica en les Administracions Públiques: el nacionalisme, des de la seva arribada al poder, ha posat les institucions al servei del seu projecte i ha trencat un principi democràtic elemental: la neutralitat dels serveis públics. El procés, a més, ha colonitzat l’espai públic amb els seus signes partidistes. El final d’aquesta doble coacció simbòlica als catalans, ha de ser un objectiu prioritari de la nostra democràcia. A més a més modernitzarem totes les administracions públiques perquè siguin eficients i útils de veritat per al ciutadà.
 2. Fi del sistema d’immersió lingüística: l’actual monolingüisme escolar és discriminatori i s’ha convertit en un mitjà al servei de la ideologia nacionalista. Les dues llengües oficials de Catalunya són una gran riquesa i han de ser vehiculars a les nostres aules, i s’ha de veure reflectit en la nostra societat, tal com exigeix ​​la jurisprudència.
 3. Despolitització dels mitjans de comunicació: Els mitjans de comunicació públics han de deixar de ser altaveus propagandístics i recuperar el seu paper al servei de tota la societat i del seu pluralisme.
 4. Aprovació d’una Llei Electoral catalana justa i equilibrada: Hem d’avançar cap a un model més representatiu en el repartiment d’escons perquè el Parlament sigui el millor reflexe de pluralisme a Catalunya.
 5. Cessament de la política clientelar: l’administració catalana ha desenvolupat trets propis del clientelisme; abundants recursos públics es reparteixen entre un nodrit grup d’afins a canvi de promocionar la ideologia partidista nacionalista. Això implica l’ús ineficaç d’aquests recursos públics, que deixen d’assignar-se a àrees de veritable utilitat per a la ciutadania.
 6. Despolitització dels comandaments dels Mossos: s’ha de garantir per als comandaments dels Mossos un acompliment de les seves funcions totalment lliure d’afinitats i de pressions ideològiques per part del poder polític.
 7. Increment de la presència de l’Estat a Catalunya: La desconnexió de molts catalans que van acceptar les tesis de l’independentisme va ser en part per l’escassa presència de l’Estat a Catalunya. L’Estat ha de tornar a fer-se visible a Catalunya, no només pel que fa a l’administració central, sinó també en la sanitat, l’educació i la justícia, i no tan sols per millorar la seva eficiència, sinó també com a divulgador dels valors democràtics que tots els espanyols compartim.
 8. Recuperació econòmica:  Renegociarem la tornada de les 5000 empreses que van marxar de Catalunya a d’altres autonomies, perquè tornin a crear llocs de treball, solvència i solidesa econòmica a Catalunya. Promourem l’energia verda, l’economia circular, així com l’I+D+I com a mètode de creació d’ocupació sòlid, i treballarem per a una societat neta de residus.
 9. Regularització dels sous públics: El nacionalisme a Catalunya ha creat una administració pública al servei de la seva ideologia partidista, i per això ha creat organismes i càrrecs amb la única finalitat de fer propaganda política. Eliminarem les agències i càrrecs públics que serveixen per a la maquinària independentista i no donen cap servei públic a la ciutadania. Regularem els sous públics en base a criteris objectius, impossibilitant que siguin els càrrecs públics els qui estableixin arbitràriament el seu propi sou.
 10. Economia orientada a les classes mitjanes: Reestructuració dels impostos autonòmics per aconseguir la màxima «de cadascú la seva capacitat i a cadascú la seva necessitat». Ajudes i rebaixes d’impostos per a pimes i autònoms. Rebaixes en els trams inferior i mitjà de l’IRPF

PROGRAMA ELECTORAL

CIRCULACIÓ I ACCESSOS:

 1. Obrirem negociacions amb el Govern central per a la modificació en matèria d’homologacions, permetent automàticament, i de manera simple, i amb acord d’estacions ITV i tallers autoritzats, la modificació de qualsevol motor de qualsevol vehicle, mitjançant sistemes homologats a qualsevol país de la CEE , de catalitzadors, filtres, etc .. que millori l’eficàcia mediambiental, sempre que no superi la potència d’origen i que no afecti la seguretat de el vehicle. Amb això es podrà accedir a l’etiquetatge i la classificació individual de cada vehicle mitjançant mesuraments ambientals i obligatòries per a tothom.
 2. Facilitarem el canvi de vehicles institucionals i la modernització dels mateixos per reduir emissió de partícules contaminants.
 3. Obrirem negociacions amb el Govern Central per a la concessió d’ajudes per a la modernització de parc mòbil, per així millorar la seguretat i l’eficiència energètica.
 4. Millorarem la gestió dels impostos mediambientals: ha de pagar més qui realment contamini més.
 5. Obrirem negociacions amb el Govern central, per a la reducció de la venda de vehicles turisme dièsel per a ús privat en la mesura del possible.
 6. Fomentarem la implantació i gestió del control d’una xarxa eficaç de combustibles Biodièsel (per a vehicles que puguin circular), i tallers homologats especialitzats.
 7. Incentivarem l’I+D amb suport del CSIC, per avançar en la reducció d’agents contaminants dels vehicles de combustió interna.
 8. Fomentarem la creació d’aparcaments dissuasoris gratuïts externs al nucli urbà en les poblacions de més de 10.000 habitants. Aquests aparcaments tindran una capacitat en proporció a la població resident i tindran una bona connexió amb transport públic urbà. A més seran accessibles per mitjà de tren, metro, autobusos, poliesportius. A més, crearem nous llocs de treball destinats a la gestió d’aquests aparcaments.
 9. Augmentarem les connexions i millorarem el control i la gestió dels mitjans de transport amb connexions a aparcaments dissuasoris.
 10. Retornarem el control públic de les carreteres de peatge la concessió hagi a finalitzat, i eliminarem aquests peatges

  TREBALL
 11. Prioritzarem mesures per a persones desocupades i especialment als joves i aturats de llarga durada, persones en risc de vulnerabilitat i persones amb alguna discapacitat, que rebin el reforç institucional necessari, apostant sempre per la igualtat entre dones i homes.
 12. Promourem ajuts i rebaixes d’impostos a autònoms i pimes, perquè puguin tornar a crear llocs de treball, per així aconseguir una alta taxa d’ocupació i fomentar la creació d’un teixit empresarial sòlid.
 13. Promourem ajuts flexibles als sectors especialment afectats pel COVID: restauració, hostaleria, perruqueries, pimes en general.
 14. Elaborarem un paquet d’economia cooperativa i de proximitat, ajudant a les persones que tinguem més a prop del nostre entorn.
 15. Promourem un pacte per la indústria, negociant amb les 5000 empreses que van marxar de Catalunya perquè tornin i puguem recuperar aquests llocs de treball que es van destruir a partir del 2017. Catalunya ha de tornar a ser un dels principals motors econòmics d’Espanya.
 16. Crearem un pla de cohesió i treball amb ajuntaments, per a la gent que estigui en situació d’atur.
 17. Crearem un Pla de formació i reorientació laboral de qualitat en els ens municipals, incidint en la importància de les noves tecnologies. Més formació es tradueix en més ocupació.
 18. Fomentarem els programes de Formació Professional Bàsica així com d’ajuts per a les proves d’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior per a aquelles persones que no disposin d’Educació Secundària Obligatòria.
 19. Crearem un Pla de millora de l’accés digital per a tota la població de Catalunya. Més accés a Internet es tradueix en una més formació i més ocupació.
 20. Crearem un Pla de transformació digital perquè les empreses afectades per la crisi puguin digitalitzar i fomentar el teletreball.
 21. Crearem un Pla de foment a la creació d’empreses de startups i nous emprenedors.
 22. Crearem un pla d’inserció laboral amb les empreses per a joves, adults, aturats de llarga durada, ex convictes i persones en rehabilitació i persones en risc d’exclusió. La reinserció és fonamental per aconseguir una societat justa i equilibrada.
 23. Obrirem negociacions amb el Govern Central per a crear un Estatut del Becari. Perquè creiem que les pràctiques són un dret per a cada alumne, però volem evitar els abusos per part de el sector empresarial.
 24. Obrirem negociacions amb el sector empresarial per acordar un mínim de joves incorporats a la plantilla de les empreses.
 25. Activarem un pla contra la sinistralitat laboral: apostar per la formació de treballadors i empresaris en matèria de seguretat i salut en el treball, és necessari per millorar la seguretat de l’activitat laboral.
 26. Augmentarem la vigilància a empreses que no compleixin els serveis de condicions laborals fonamentals, així com abusos i fraus i evitar la competència deslleial.
 27. Reduïrem les barreres legals a el sector empresarial per al contracte de persones amb discapacitat, així com l’aplicació d’ajudes per a les mateixes.
 28. Implementarem un pla de xoc per a la millora de l’agricultura: és necessària la modernització de la feina agrari, i el foment de l’interès de gent jove pel sectors.
 29. Inclourem la creació de la figura del psicòleg / coach a totes les escoles per a l’orientació estudiantil i resolució de conflictes.

  FEMINISME
 30. Aprovarem una llei autonòmica que reconegui la prostitució com a forma de violència contra dones i nenes, i garanteixi assistència integral a les dones en situació de prostitució.
 31. Instarem a Govern Central a l’aprovació d’una llei estatal abolicionista.
 32. Aprovarem una declaració parlamentària en què es rebutgi la gestació subrogada, ja que mercantilitza el cos de les dones i especialment el de les més vulnerables econòmicament.
 33. Instarem al Govern Central a l’anul·lació de la instrucció de el 5 d’octubre de 2010 de la Direcció general dels Registres i del Notariat, sobre règim registral de la filiació dels nascuts mitjançant «gestació per substitució» que permet que nadons fruit de l’explotació i compravenda siguin inscrits al nostre país.
 34. Modificarem la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia per suposar la vulneració efectiva dels drets de les dones i un maltractament a la infància i demanarem afegir una llei de polítiques de no discriminació, que en cap cas suposin la posada en risc d’espai i drets de les dones.
 35. Garantirem les places en llars d’infants públiques per a totes les mares i pares que ho sol·licitin per als seus fills / es.
 36. Instarem al Govern Central a l’aprovació de la prohibició de la custòdia compartida quan el pare sigui maltractador o abusador, o agressor sexual.
 37. Augmentarem els mitjans per a la formació de professorat a favor d’implementar a les aules una educació igualitària que elimini els estereotips sexistes.
 38. Revisarem els protocols educatius de Catalunya per eliminar tota referència als científics i sexistes postulats, que neguen la categoria biològica «sexe» i afirmen l’existència de «infància trans» induint a menors a processos mèdics perjudicials i nocius.
 39. Condemnarem institucionalment a la SAP (síndrome d’alienació parental).
 40. Aprovarem una llei que promogui l’adopció en l’àmbit públic i privat de mesures dirigides a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral i a l’eliminació de la bretxa salarial.
 41. Fomentarem la integració de les dones víctimes de violència de gènere (i majors de 45 anys) al mercat laboral.
 42. Augmentarem els mitjans per assistir a les víctimes de violència de gènere. Entre altres mesures, promourem la comunicació 24 hores amb les forces de seguretat i augmentarem el nombre de pisos d’acollida, per proveir d’un entorn segur a les víctimes durant el temps que sigui necessari.
 43. Aprovarem una llei autonòmica millorant la dotació dels Mossos d’Esquadra per lluitar contra les màfies de prostitució, el tràfic de persones i la pornografia infantil. Augmentarem els mitjans i seguretat dels treballadors socials per donar una millor assistència i protecció a les víctimes i donar opcions reals d’integració social i laboral a les persones que vulguin deixar la prostitució.

  EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
 44. Reformarem el sistema educatiu de Catalunya perquè tant el català com el castellà siguin llengües vehiculars a l’educació.
 45. Promourem i difondrem els avantatges de el bilingüisme i del trilingüisme a la societat, i coordinarem els esforços de totes aquelles persones i grups que treballen amb aquest objectiu.
 46. Fomentarem i implantarem l’ensenyament en les dues llengües oficials i en una llengua estrangera en el sistema educatiu, així com a instar les institucions a fer-ho.
 47. Garantirem la participació de tots els pares i tutors en el seguiment del rendiment escolar dels seus fills, realitzant les reunions en l’idioma preferent dels pares assegurant una comunicació efectiva entre professors i pares.
 48. Dotarem l’educació pública de més mitjans per a la integració i el rendiment escolar dels alumnes estrangers.
 49. És imprescindible defensar la neutralitat política i ideològica en els centres educatius. Per a això aplicarem sancions estrictes a aquelles organitzacions que pretenguin utilitzar les institucions educatives amb fins polítics partidistes i a aquelles que per mitjà de la força o coaccions impossibiliten als altres estudiants a exercir lliurement el seu dret a estudiar.
 50. Ampliarem el nombre de beques a l’alumnat, així com les beques esportives, perquè les persones que vulguin dedicar-se a l’esport professional, puguin fer-ho amb totes les garanties.
 51. Crearem el Pla «Campus UNIVERSITARI 2025» on negociarem amb les institucions universitàries la creació d’un campus universitari amb residències a baix cost per a estudiants, instal·lacions esportives properes per a estudiants i convenis amb empreses d’hostaleria amb menús saludables, perquè puguin oferir preus baixos pels estudiants.
 52. Reconeixement institucional d’associacions culturals dins de la mateixa universitat, ja que en els últims anys les associacions polítiques s’han apoderat de les institucions i han apartat a les culturals.
 53. Incentivarem un Pla de xoc multicultural d’intercanvis d’alumnes amb altres escoles de fora de Catalunya, on serà avaluable per a tots ells.
 54. Potenciarem l’esport en tots els àmbits, i fomentarem als ens municipals a què també ho facin. Es crearan plans de formació esportiva locals així com formació i xerrades per fomentar una vida saludable entre els ciutadans.
 55. Promourem el programa Garantia Juvenil, per facilitar l’accés dels joves a el mercat laboral.

  INSTITUCIONS
 56. Impulsarem la neutralitat ideològica en totes les institucions de Catalunya evitant les demostracions o símbols partidistes.
 57. Retallarem les polítiques clientelars. Suprimirem els ens institucionals que no demostrin clarament el seu servei a la ciutadania.
 58. Aprovarem una llei electoral catalana justa i equilibrada, de manera que tots els vots dels catalans valguin el mateix.
 59. Regularem tots els sous públics, aprovant una llei que els fixi en base a criteris objectius com ara la quantitat de ciutadans als quals representa el càrrec públic, o les responsabilitats i tasques que hagi d’exercir. Aquesta llei serà aplicable a tot el rang jeràrquic: des del President fins a l’últim regidor.
 60. Despolitizarem el cos de Mossos d’Esquadra, fent que les directrius que els dirigeixen siguin per criteris objectius de qualitat de servei i no basats en criteris partidistes.
 61. Despolitizaremos els mitjans de comunicació públics: crearem uns mitjans de comunicació públics transparents, neutrals i compromesos amb l’ètica periodística, amb un control de despeses i responsabilitats de cadascuna de les persones que treballen en ells, així com de la seva contractació.
 62. Tancarem DIPLOCAT. Destinarem els fons prèviament assignats a ella per a fins socials.

  ECOLOGISME
 63. Substituirem les depuradores de combustibles fòssils per potabilitzadores d’hidrogen, buscant la millora en la qualitat de l’abastament urbà d’aigua.
 64. Modernitzarem les plantes depuradores de neteja de les aigües residuals.
 65. Crearem un pla de xoc contra la brutícia, la contaminació i en favor de la puresa de l’aigua que abasteixen les nostres ciutats.
 66. Mantindrem nets les muntanyes de tots els artefactes, instruments, decoracions, estàtues, pals o qualsevol element artificial: les muntanyes estaran netes de qualsevol empremta humana
 67. Augment d’ajudes per a la neteja de les platges, de el fons marí, així com de litoral, tant per a l’ús i gaudi dels turistes com per un tema mediambiental.
 68. Fomentarem el reciclatge, perseguint l’objectiu del reciclatge del 100% dels residus generats a Catalunya, fomentant així una economia circular.

  ANIMALISME
 69. Elevarem a Institució el control de les protectores d’animals i concedirem ajudes per a les mateixes. Fomentarem l’augment de nombre de protectores, així com la seva publicitat i coordinació dins dels ens municipals.
 70. Reformarem la de la Llei de Protecció Animal, per garantir el màxim benestar dels animals.
 71. Fomentarem l’adopció d’animals procedents de refugis d’animals, per així evitar que cap animal sigui sacrificat.
 72. Augmentarem les sancions a propietaris que abandonin i / o matin animals.
 73. Incrementarem el control dels animals exòtics a Catalunya.
 74. Crearem un Pla de Coordinació amb el Seprona per al control dels caçadors furtius, control de compravenda d’animals exòtics i la creació d’un cens d’animals.
 75. Augmentarem la publicitat institucional i fomentarem la formació i educació, tant per a nens com a adults sobre tinença i cures d’animals.
 76. Fomentarem la reconversió d’aquaris marins i zoològics en centres de recuperació animal, i centres d’ajuda per a recuperació de persones, per així crear un vincle entre persones i animals, molt important per al benestar mutu.
 77. Preservarem l’entorn natural pel bé de tots. Crearem un control més intens sobre la caça a Catalunya.
 78. Ens oposarem a la matança d’animals com a mètode de control poblacional.
 79. Augmentarem les inspeccions a explotacions ramaderes, cunícoles i avícoles, i proposarem mesures més estrictes per als propietaris que no compleixin amb la llei.
 80. Negociarem amb els laboratoris i la indústria les diferents alternatives a l’experimentació animal en el nostre territori. Promourem una investigació més ètica.
 81. Ampliarem l’oferta dels menús escolars per oferir menús vegetarians i vegans.

  AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
 82. Augmentarem les ajudes als agricultors per a la modernització de el sector agrari.
 83. Potenciarem la coordinació de llocs de treball al camp amb les escoles. Fomentarem la creació de pràctiques en agricultura per a joves.
 84. Impulsarem un Pla de Xoc de gestió de residus al camp. Millorarem el control de deixalles, purins, etc …
 85. Negociarem amb les empreses proveïdores d’aliments per a animals, la NO-inclusió d’elements sanitaris en els aliments, com ara antibiòtics, etc …
 86. Augmentarem les ajudes a la incorporació d’elements que fomentin les energies renovables en l’agricultura.
 87. Promourem i la creació d’ajudes per a emprenedors que es vulguin dedicar a l’Agricultura.
 88. Aplicarem un control i gestió més estricte de la pesca al litoral català.
 89. Fomentarem la creació de piscifactories per satisfer la demanda de les grans ciutats, per així no dependre tant de la pesca marítima.
 90. Fomentarem un control més intens de la pesca marítima, així com de les llicències i del correcte estat dels vaixells. També augmentarem les sancions per l’abandonament dels mateixos.
 91. Impulsarem un pla de Xoc contra el malbaratament del menjar: crearem un òrgan dirigit per cada ens municipal, que centralitzi les sobres dels restaurants i supermercats, i que aquestes siguin redistribuïdes als bancs d’aliments, amb un sistema informatitzat i accessible per a tot el món que ho necessiti.
 92. Promourem els aliments sense residus, sans i de qualitat.
 93. Promourem de manera institucional la compra al mercat de proximitat.
 94. Promourem el control dels aliments des de la seva producció fins a la seva venda. Promourem els aliments de proximitat, ajudant a que tinguin un baix cost en el mercat.
 95. Promourem la reducció d’embolcalls de plàstic. Fomentarem l’eliminació dels plàstics merament estètics, mantenint els mínimament necessaris per a la conservació dels aliments.

  HABITATGE, URBANISME I INFRAESTRUCTURES
 96. Derogarem la Llei d’Urbanisme de Catalunya i crearem una nova Llei més justa amb el ciutadà.
 97. Ampliarem les zones naturals en tot el territori i la seva protecció.
 98. Crearem una xarxa de punts de contingència anti-incendis, com a mètode de protecció i prevenció dels mateixos a la ciutadania.
 99. Crearem una Llei on es reguli el lloguer a Catalunya.
 100. Imposarem mitjançant Llei, que totes les poblacions de Catalunya de més de 5000 habitants, disposin de almenys un 25% de pàrquing gratuït.
 101. Crearem un Pla de Millora Fèrria 2030: canvi de les vies de rodalies de mitja distància per millorar velocitat, i soterrament de trams que els veïns de les poblacions properes necessitin.
 102. Millorarem i adaptarem les comunicacions sense fils, especialment a les zones rurals.
 103. Crearem una llei, perquè els ajuntaments ofereixin Wi-Fi gratuïta a totes les biblioteques i museus.
 104. Ampliarem el ample de les carreteres que ho necessitin per millorar la circulació (C-55, C-58, etc …).
 105. Construirem més carril bici a carreteres per facilitar la circulació dels ciclistes.
 106. Gratuïtat o reducció de cost, en els peatges on sigui contractualment possible.
 107. Fomentarem una auditoria interna per a la gestió dels edificis de la Generalitat. Un cop auditats, es proposaran rehabilitacions i adaptacions per a habitatge públic.
 108. Crearem un mapa públic amb els preus d’habitatges en barris, ciutats, zones, comarques o regions, de manera que un possible propietari d’un habitatge pugui saber per endavant el preu de compra orientatiu, Aquest mapa públic es realitzarà en cooperació amb cada ens municipal.
 109. Proposarem un Pla de protecció a l’Patrimoni: proposarem una proposta de Llei on tots els edificis que hagin estat construïts abans de 1950, passaran per un comitè abans de demolir-los o rehabilitar. La protecció del Patrimoni arquitectònic és una de les nostres prioritats.

  ENERGIA I SUBMINISTRAMENTS
 110. Farem un Pla de Xoc contra la pobresa energètica: crearem un registre centralitzat de persones amb vulnerabilitat davant els talls de subministraments d’aigua, llum i gas. La protecció de les persones vulnerables en situació de pobresa energètica serà atesa per la Generalitat.
 111. Ampliarem la xarxa d’estacions de servei de gas mentre duri la transició ecològica dels vehicles terrestres.
 112. Ampliarem la implantació d’energia eòlica.
 113. Fomentarem la creació de plantes de biomassa per utilitzar els residus orgànics en la generacion d’energia.
 114. Negociarem amb el Govern Central la implantació lliure de les plaques solars en llars, com a mètode alternatiu a la connexió elèctrica. Potenciarem l’autoconsum.
 115. Negociarem amb les empreses proveïdores la rebaixa dels preus de llum, aigua i gas.
 116. Recuperarem la gestió pública de l’aigua per oferir a la ciutadania un subministrament d’aigua de la màxima qualitat a un preu raonable.
 117. Renacionalizaremos la gestió dels rius de Catalunya. Els recursos bàsics com l’aigua, han de ser de titularitat pública i gestionats per ens públics.
 118. Eliminarem l’Agència Espacial de Catalunya, i destinarem els fons reservats a ella per a fins socials.

  SANITAT:
 119. Prioritzarem la contractació de comissions de la Sanitat Pública basada en criteris tècnics sobre criteris polítics.
 120. Revertirem les privatitzacions de la Sanitat Pública, negociant nous convenis amb els ens gestors dels hospitals a Catalunya.
 121. Crearem una auditoria interna de les despeses extres que té Sanitat en tots i cadascun dels centres de salut.
 122. Ampliarem els programes d’educació sexual a les escoles, instituts i universitats. Així com les xerrades a ens municipals, que estaran realitzades per professionals seleccionats per concurs públic.
 123. Farem auditoria de totes les residències a Catalunya, controlant la seva contractació i el seu servei, i augmentarem les places públiques, sense demora.
 124. Impulsarem un programa d’acompanyament per a persones vulnerables i de la tercera edat, en cooperació amb estudiants i voluntariat. Fomentarem el respecte a la gent gran com un valor imprescindible.
 125. Crearem plans de contingència preparats per a noves possibles malalties i epidèmies.
 126. Enfortirem i ampliarem els plans de diagnòstics de salut mental, ja que actualment són molt reduïts.
 127. Fomentarem la inclusió de el Sistema Català de Salut en un Sistema estatal, que integri tots els sistemes sanitaris de totes les comunitats autònomes. Això facilitarà la creació de l’historial únic per pacient, disminuirà la despesa en la compra de medicaments i facilitarà la mobilitat i l’ús de la Sanitat Pública fora de la Comunitat Autònoma de residència.


  ECONOMIA
 128. Re-negociarem la tornada de les 5000 empreses que van marxar de Catalunya a altres autonomies, perquè tornin a crear llocs de treball, solvència i solidesa econòmica a Catalunya. Promourem l’energia verda, l’economia circular, així com l’I+D+I com a mètode de creació d’ocupació sòlid i treballarem per a una societat neta de residus.
 129. Reduïrem el trams mitjans de l’escala autonòmica de l’IRPF, per afavorir a les classes mitjanes.
 130. Reducció i reestructuració d’impostos autonòmics, ja que, els que hi ha propis de la Generalitat, són impostos antisocials ja que la major recaptació recau sobre la classe mitjana / baixa.
 131. Incentivar la creació de startups i facilitació de temes burocràtics per a les pimes.
 132. Promoció internacional per a l’acostament d’empreses estrangeres a Catalunya.

Deje un comentario